Ngày 19/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 Quốchội nước CHXHCNVN khóa XIII đã thông qua Luật HN&GĐ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 (thay thế Luật HN&GĐ năm 2000).Luật gồm 09 chương, 133 Điều, quy định về ...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2023) - NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Phạm Đình Phong 24-04-2023 16:04:00 PHÁP LUẬT 357+

Ngày 19/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 Quốchội nước CHXHCNVN khóa XIII đã thông qua Luật HN&GĐ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 (thay thế Luật HN&GĐ năm 2000).Luật gồm 09 chương, 133 Điều, quy định về chế độ hôn nhân và gia đình, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ HN & GĐ. Luật mới được kế thừa các nguyên tắc cơ bản, các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; sửa đổi các quy định đã có nhiều bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành, đồng thời bổ sung các quy định để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh phù hợp với quá trình thay đổi của gia đình hiện đại và đời sống xã hội; bảo đảm tính khả thi của Luật hôn nhân và gia đình Đây là văn bản pháp lý quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc nhằm nâng cao nhận thức và đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, tăng cường và phát huy ý thức trách nhiệm, thái độ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình VN.

2023-04-24_16-30-50tbe4GJ_luat-hon-nhan-va-gia-dinh.jpg

Xem trực tiếp tại đây:

 

Sưu tầm: Đoàn Phường Hòa Quý